neararsan.forum.st
muhasebe denetimi ara sınav soruları Ltfernyeolun

muhasebe denetimi ara sınav soruları

Aşağa gitmek

default muhasebe denetimi ara sınav soruları

Mesaj tarafından Admin Bir 26th Mayıs 2009, 10:15

Muhasebe denetimi ara sınav
« : Aralık 02, 2006, 02:30:50 pm » Alıntı

________________________________________
1-) Finansal karar alıcıların kararlarında mali tablolara güvenebilmeleri için gereken en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşletme içinde çeşitli önlemlerin alınmış olması
B) İyi bir iç kontrol sistemine sahip olunması
C) Mali tabloların analiz edilmesi
D) İyi bir yönetim kadrosuna sahip olunması
E) Finansal tabloların bağımsız dışı denetimden geçmesi

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Bağımsız dış denetimde finansal tablolarda yer alan muhasebe bilgileri değerlendirilirken aşağıdakilerden hangisi temel ölçüt olarak göz önünde bulundurulur?
A) Genel kabul görmüş denetim standartları
B) Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
C) İlgili bağıt ve sözleşmeler
D) Bütçeler
E) Vergi yasaları

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Finansal tablolardaki bilginin güvenilirliğini sağlamak kimin görevidir?
A) Yönetim
B) Muhasebe
C) Ortaklar
D) İç denetçi
E) Bağımsız denetçi

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetçinin özelliklerinden biri değildir?
A) Mesleki bilgiye sahip olması
B) Tarafsız olması
C) Uzman olması
D) Dürüst olması
E) Üst yönetimin direktiferine uyması

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Bağlı bulundukları işletmede, faaliyet ve işlemlerin belirlenmiş politikalara, planlara ve yönergelere uygunluğunu soruşturmak, varlıkların korunmakta olduğunu ve yönetimin açıkladığı her türlü bilginin doğruluk ve güvenilirliğini araştırmakla görevli kişiler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dış denetçiler
B) İç denetçiler
C) Mali müşavirler
D) Kamu denetçileri
E) Serbest muhasebeciler

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Denetçinin görevini sürdürürken ve raporunu düzenlerken gereken titizliği gösterme zorunluluğu hangi standardın gereğidir?
A) Çalışma alanı
B) Genel standart
C) Raporlama
D) Mesleki eğitim standartı
E) Bağımsız davranma standartı

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Aşağıdaki standartlardan hangisi dış denetçinin mesleki kişiliği ile ilgilidir?
A) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standardı
B) Çalışma alanı standartları
C) Denetimin planlanması ve yardımcıların izlenmesi standardı
D) Görüş bildirme standardı
E) Bağımsızlık standardı

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Denetçinin denetim uygulamaları sırasında kanıt niteliğindeki bilgileri toplarken başvuracağı yollara ne denir?
A) Denetim işlemleri
B) Denetim teknikleri
C) Denetim planı
D) Denetim programı
E) Denetim raporu

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Aşağıdakilerden hangisi, denetçinin toplayacağı denetim kanıtlarının miktarını belirleyen temel etmendir?
A) İncelenen hesabın niteliği
B) İç kontrol sisteminin etkinliği
C) Denetlenen müşterinin durumu
D) Kanıtın nesnelliği
E) Denetçinin yargısı

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Önemliliğe ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Önemlilik rakamlarla ifade edilebilirse denetim kapsamı daha iyi planlanabilir
B) Denetçiler her denetimde önemlilik yargısında bulunmak zorundadır
C) Denetim standartları denetçinin önemlilik yargısını rakamlarla ifade etmesini ve belgelemesini zorunlu kılar
D) Önemlilik rakamlarla ifade edilebilirse denetim sonuçları daha iyi değerlendirilebilir
E) Önemlilik yargısı nicel ve nitel faktörlerin değerlendirilmesini gerektirdiğinden güç bir iştir

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Aşağıdakilerden hangisi bir şirket tarafından yayınlanan finansal tabloların önemli ölçüde yanlış ve yanıltıcı olabilme olasılığıdır?
A) Denetim riski
B) Bilgi riski
C) Bulgu riski
D) Doğal risk
E) Kontrol riski

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdakilerden hangisi denetçinin üzerinde kontrol sağlayabileceği risk türüdür?
A) Asıl risk
B) Kontrol riski
C) Bulgu risk
D) Göreli risk
E) Bilgi riski

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Asıl risk %90, kontrol riski %70, bulgu riski %8 olduğunda denetim riski yüzde kaç olur?
A) 11
B) 5
C) 5,6
D) 7,8
E) 9,8

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Belirli bir tarihte işletmenin varlıkları ve borçlarının mevcut olup olmaması ve kaydedilmiş işlemlerin belirli bir dönemde meydana gelip gelmediğine ilişkin savlara ne denir?
A) Haklar ve yükümlülükler
B) Tamlık
C) Var olma ve meydana gelme
D) Değerleme
E) Dağıtım

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Görevlerin ayrımı iç kontrolün unsurlarının hangisinin kapsamındadır?
A) Kontrol çevresi
B) Kontrol eylemleri
C) Risk değerleme
D) Bilgi ve iletişim
E) İzleme

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Aşağıdakilerden hangisi iç kontrolle ilgili uygunluk testlerinin düzenleniş amaçlarından biridir?
A) İç kontrollerin işleyiş etkinliğinin değerlendirilmesi
B) Finansal tablolardaki bilginin güvenilir olduğunun açıklanması
C) Faaliyetlerin etkin ve verimli şekilde yerine getirilmesinin sağlanması
D) Mali nitelikteki işlemlerin doğruluğunun araştırılması
E) Kanıtların değerlendirilerek yargıya ulaşılması

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Mali tablolardaki tutarların ve açıklamaların doğruluğunu değerlendirmek için kanıt toplama işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uygunluk testleri
B) Maddi doğruluk testleri
C) Denetim testleri
D) Kontrol testleri
E) Bilgi testleri

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Aşağıdakilerden hangisi denetim planı yapabilmek için, gerekli aşamalardan biri değildir?
A) İç kontrol riski belirlemeleri
B) Özel denetim amaçlarının belirlenmesi
C) İşletme faaliyetlerinin gruplara ayrılması
D) Maddi doğruluk testlerinin uygulanması
E) Müşteri işletme ile ilgili bilgi toplaması

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir örneklemenin gerçekleştirilebilmesi için dikkat edilecek temel ilkelerden biri değildir?
A) Evren hakkında özel bilgiler baştan elde edilmelidir
B) Seçme işlemi ilgilenilen özellik veya değişkene bağımlı olmalıdır
C) Örneklem ön yargıya yer verilmeden seçilmelidir
D) Örnekleme alınan birimlerin birbirinden bağımsız olması gerekir
E) Verilerin seçildiği alanlarla diğer alanlar arasında temel ayrımlar olmalıdır

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Yüksek tutarlı kayıtların örnekleme girme şanslarının küçük tutarlı kayıtlara göre daha fazla olduğu istatistiksel yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Değişkenler örneklemesi
B) Parasal birim örneklemesi
C) Blok örneklemesi
D) Niceliksel örnekleme
E) Buluş örneklemesi

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Örneklemdeki ilk birimin rassal olarak seçildiği ancak diğerlerinin otomatik olarak seçilmesi nedeniyle yanlı bir örnekleme yol açan örneklem seçimi hangisidir?
A) Blok seçim
B) Rassal sayılar tablosu
C) Sistematik seçim
D) Katmanlı seçim
E) Bilgisayarla rassal sayılar oluşturulması

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Dönen varlıkların en likit alt grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hazır Değerler
B) Menkul Değerler
C) Ticari Alacaklar
D) Stoklar
E) İştirakler

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Aşağıdakilerden hangisi denetçinin alacaklar alt grubu kalemlerine uygunluk testlerini uygularken dikkate alacağı unsurlardan biri değildir?
A) Sattığı malların kredisi olan uygun ve gerçek müşterilere yapılıp yapılmadığı
B) Satılan malların yollanıp yollanmadığı
C) Yollaması yapılan mallar için uygun faturalamanın yapılıp yapılmadığı
D) Faturaların alacak olarak muhasebe kayıtlarına geçirilip geçirilmediği
E) Satıcılara çıkarılan faturaların yollamalarla uyumlu olup olmadığı

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin bir yıldan daha uzun sürede ana faaliyetinde kullanmayı veya nakde dönüştürmeyi düşündüğü, varlık grubunda yer almaz?
A) Stoklar
B) Binalar
C) Mali duran varlıklar
D) Demirbaşlar
E) Yer üstü düzenleri

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdakilerden hangisi denetçinin yabancı kaynaklar grubuna uygulayacağı uygunluk testlerinden biri değildir?
A) Satın alma emirleri, satıcının sevk irsaliyesi ve faturası gibi belgelerin incelenmesi
B) Ödeme belgeleri defteri veya mal satış yevmiyesi defteri toplamlarının kontrol edilmesi
C) Belgelerin sıra numarası takip ettiğinin kontrolü
D) Kredi sözleşmelerinin incelenmesi
E) Ödeme belgelerinin ve alış faturalarının ödeme belgeleri defteri ile karşılaştırılması

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Özkaynaklar grubunun ilgili mali tabloda ilgili tarafta doğru biçimde sınıflandırılıp sınıflandırılmadığı ve gruba ait önemli açıklamaların dipnotlarda yer alıp almadığının kontrolü hangi özel denetim amacını ifade eder?
A) Gerçekleşme
B) Tamlık
C) Yükümlülükler
D) Sunum ve açıklama
E) Değerleme

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin son evresidir?
A) Müşterinin kabulü
B) Denetimin planlanması
C) Denetim programının hazırlanması
D) Müşteri işletmeyle ilgili bilgi toplanması
E) Denetim raporunun yazılması

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Denetçi işletme yönetiminden şarta bağlı giderler ve zararların neler olduğu ve bunların yol açacağı kayıplar konusunda bilgi edinirken aşağıdaki denetim tekniklerinden hangisini kullanır?
A) Soruşturma
B) Gözden geçirme
C) Doğrulama
D) Fiziki inceleme
E) Yeniden hesaplama

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Denetçinin müşteri işletmeden istediği, müşteri beyan mektubunun müşteri tarafından imzalanarak verilmek istenmemesi aşağıdakilerden hangisine yol açar?
A) Denetçi raporunda olumlu görüş bildirir
B) Denetçi raporunda şartlı görüş açıklar
C) Denetçi denetim çalışmasını tamamlamaz
D) Denetçi standart denetim raporu hazırlar
E) Denetçinin toplayacağı kanıt miktarı azalır

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Gelecekte belirsiz durumun gerçekleşmesinin işletme için hayati bir tehlike yaratması sözkonusuysa denetçi görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olumlu
B) Olumsuz
C) Şartlı
D) Görüş bildirmekten kaçınma
E) Şartsız
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 28
Teşekkürler : 2147483647
Kayıt tarihi : 25/05/09
Yaş : 25
Nerden : ığdır
İş/Hobiler : muzik ve site yaparım
Lakap : DjNeFeS

http://www.testereciler.tr.gg

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz